Родители благодарят врача отделения кардиохирургии Максима Константиновича Зинченко